• #180, Bharadhwaj Nagar, 7th Street,Varadharajapuram, Chennai - 600 048

Sri.B.N.Ramamurti

D.R. Sudha M.Sc (Agrl.Microbiology), Ph.D.,

Sri.K.BHANU

D.R. Sudha M.Sc (Agrl.Microbiology), Ph.D.,

Dr.P.Mani

D.R. Sudha M.Sc (Agrl.Microbiology), Ph.D.,

Sri.A.J.Jagadeesh Kumar

D.R. Sudha M.Sc (Agrl.Microbiology), Ph.D.,

Dr.K.THANUNATHAN

Dr. K. THANUNATHAN M.Sc (Agrl), Ph.D.,

Sri.CT.CHIDAMBARAM

CT CHIDAMBARAM M.Sc (Agriculture),PGDRM, IRMA.,

Sri.K.Govindan

D.R. Sudha M.Sc (Agrl.Microbiology), Ph.D.,

Sri.K.RASU

D.R. Sudha M.Sc (Agrl.Microbiology), Ph.D.,

Dr.S.Ganesan Sevugaperumal

Dr Ganesan Sevugaperumal Managing Director M.Sc (Botany),Ph.D.,

Dr.D.R. Sudha

D.R. Sudha M.Sc (Agrl.Microbiology), Ph.D.,

Sri.R.S.Manoharan

D.R. Sudha M.Sc (Agrl.Microbiology), Ph.D.,